Türkçe

Algemene voorwaarden

1. . Tolga Advocatuur is een eenmanszaak van mr. Tolga Gümüs. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mr. Gümüs en haar opdrachtgevers, inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis.

Indien Indien Tolga Advocatuur derden inschakelt, is zij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.


2. Tolga Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van het uurtarief van € 450,00, exclusief 6% kantoorkosten en BTW. Verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van vertalingen en uittreksels en kosten van externe deskundigen vallen hier niet onder. Tolga Advocatuur behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. In afwijking van het voorgaande kunnen betaalafspraken worden overeengekomen. Dit gebeurt uitsluitend schriftelijk.

 

Indien Tolga Advocatuur haar werkzaamheden verricht op basis van een toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtshulp), is de opdrachtgever aan Tolga Advocatuur de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en de eventuele verschotten verschuldigd. Tolga Advocatuur kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen, alvorens de werkzaamheden zullen worden aangevangen of voortgezet. De betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

 

3. Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien declaraties en voorschotten niet worden voldaan, is Tolga Advocatuur gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. Tolga Advocatuur is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die door de opschorting is ontstaan. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft en Tolga Advocatuur tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen deze kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

4. Indien Tolga Advocatuur gelden ontvangt ten behoeve van de opdrachtgever, worden deze gelden gestort op de rekening van de stichting derdengelden waarover Tolga Advocatuur beschikt.

 

5. Tolga Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Desgewenst kan de opdrachtgever de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering inzien.

 

6. Tolga Advocatuur hanteert een Interne Klachtregeling. Bij een klacht wordt intern gezocht naar een oplossing. Het verzoek is om uw klacht te doen binnen drie maanden nadat u kennis hebt genomen of redelijkerwijs hebt kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. U krijgt een persoonlijk gesprek. Over de afdoening van uw klacht krijgt u binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht schriftelijk bericht. Mocht er intern geen oplossing worden bereikt of mocht uw klacht niet binnen vier weken worden afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

 

7. Tolga Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

 

8. Na de beëindiging van de opdracht zal Tolga Advocatuur overgaan tot sluiting en archivering van het dossier. Na sluiting zal het dossier vijf jaar worden bewaard in het archief van Tolga Advocatuur, waarna het wordt vernietigd.